תקנון שימוש

תנאי שימוש באתר/אפליקציה

אנו רוצים לעזור לך למנף את העסק, ולא רק לשכור משרד באמצעות השירותים שלנו. לפני שתעשה שימוש בשירותים שלנו, אנא קרא מדיניות זו בשלמותה, כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בנוגע למערכת היחסים שלך עמנו.

  1. תנאי שימוש באתר/אפליקציה

  1.1       תנאי השימוש באתר/אפליקציה שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר/אפליקציה וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת שירותים דרכו.

  1.2.       השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר/אפליקציה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר/אפליקציה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

  1.3.       שימושך באתר/אפליקציה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר/אפליקציה בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר/אפליקציה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר/אפליקציה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר/אפליקציה.

  1.4.       נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין WeBiz, לכל דבר ועניין.

  1.5.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

  1.6.       תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ו- WeBiz שומרת, על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

  1.7.       המידע המצוי במרשמי האתר/אפליקציה ו/או במחשבי WeBiz, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר/אפליקציה.

  1.8.       בכל מקום בו מצוין  WeBiz בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.

  1.9.        WeBiz עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר/אפליקציה הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

  1.10.     בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ל WeBiz דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎7 לתקנון.

  1. אופן השימוש באתר/אפליקציה על ידי המשתמשים

  כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר/אפליקציה, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה של שירות      ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

  2.1.       לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר/אפליקציה בין אם המידע כאמור שייך ל-WeBizובין אם לצד ג'.

  2.2.       לא לעלות לאתר/אפליקציה תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. WeBizתהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר/אפליקציה בעתיד.

  2.3.       לא לעשות כל שימוש באתר/אפליקציה לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר/אפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

  1. השירותים המוצעים באתר/אפליקציה

  3.1.       WeBizרשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר/אפליקציה ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר השירות כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

  3.3.       WeBizרשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר/אפליקציה הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. WeBizיהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

  3.4       הרשמה באמצעות האתר/אפליקציה ואופן ביצוע הרכישה:

  3.5.       מילוי הפרטים הנדרשים באתר/אפליקציה הינו תנאי מוקדם לביצוע רכישת השירותים. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. WeBizלא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

  3.6.       מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. WeBizשומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

  3.7.       הרכישה באמצעות האתר/אפליקציה תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה ומאסטרכארד בלבד,  ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. במקרה בו לא ניתן השירות מסיבות הקשורות בחברה בלבד, יוחזרו דמי החיוב במלואם.

  3.8.       השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.

  1. ביטול עסקה ע"י הלקוח

  4.1.       הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎7 להלן בתקנון זה.

  4.2.       לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום ההרשמה או ביצוע העסקה ובמקרה של מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.

  4.3.       החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.

  4.4.       לא יינתן זיכוי כספי בגין שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון הטבות וכדומה.

  4.5       בכל מקרה בו לא נוצלו הקרדיטים, מכל סיבה שהיא, יהיה הלקוח זכאי לקבל החזר בהתאם לשימוש שנעשה בפועל. הזיכוי יהיה בהתאם לערך הקרדיט לפי מחירון החברה בעת ההחזר ולא בהתאם למחיר החבילה בעת הרכישה.

  4.6 ידוע לי כי דמי ביטול עסקה בכרטיס אשראי הינו 5% מסכום החיוב.
 1.  

  1. ביטול עסקה ע"י וויביז

  WeBizתהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  5.1.       אם נפלה טעות במחיר השירות ו/או בתיאור ומפרט שירות.

  5.2.       אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר השירות ו/או תיאור השירות.

  5.3.       במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר/אפליקציה WeBiz, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של WeBiz.

  5.4.       אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

  6.1.       האתר/אפליקציה והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר/אפליקציה, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים ל- WeBizו/או לצדדים שלישים אחרים.

  6.2.       חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של WeBizלרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם WeBizהתירה זאת במפורש בכתב ומראש.

  6.3.       כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר/אפליקציה (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "WeBiz", המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר/אפליקציה וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר/אפליקציה, הם רכושו הבלעדי של WeBizוהשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

  1. פרטי התקשרות

  לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר/אפליקציה ופעילותו, ניתן לפנות אל WeBizבפרטים הבאים:

  7.1.        טלפון: 073-3856888;

  7.2.       דוא"ל: EMAIL: office@WeBiztlv.co.il (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).

  1. אבטחת מידע

  8.1.       WeBizנוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

  8.2.       כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר/אפליקציה נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר/אפליקציה ולא נשמרים בידי WeBiz. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, WeBizלא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  8.3.       WeBizמתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר/אפליקציה אלא לצרכי תפעול האתר/אפליקציה בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח, בין היתר, לצורך שימור לקוחות ושיתופי פעולה בין מעגל הלקוחות של החברה.

  8.4.       הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר/אפליקציה ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר/אפליקציה לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר/אפליקציה החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר/אפליקציה ו/או להזיק לאתר/אפליקציה החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

  8.5.       מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי WeBizתהיה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של WeBiz, ביצע או ניסה לבצע באתר/אפליקציה פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

  1. מדיניות הגנת פרטיות באתר/אפליקציה

  9.1.       פרטיות משתמשי האתר/אפליקציה חשובה ל-WeBiz. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר/אפליקציה, האתר/אפליקציה מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר/אפליקציה וככל הנוגע להתנהלות באתר/אפליקציה לגבי איסוף מידע.

  9.2.       ייתכן ו-WeBizתמסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר/אפליקציה על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם WeBizתסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר/אפליקציה וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר/אפליקציה.

  9.3.       במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

  9.4.       במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

  9.5.       במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר/אפליקציה שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר/אפליקציה אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר/אפליקציה.

  9.6.       בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר ל-WeBizתחת הלשונית "צור קשר" באתר/אפליקציה או בפרטים המצוינים בסעיף ‎7 לעיל בתקנון זה, ו-WeBizתשתדל לפעול בהתאם לבקשה.

  1. מדיניות הגנת פרטיות באתר/אפליקציה

  10.1.    האתר/אפליקציה בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).

  10.2.    האתר/אפליקציה עשוי לכלול קישור לאתרים/אפליקצייות או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר/אפליקציה יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל-WeBiz. למען הסר ספק, WeBizלא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. WeBizרשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר/אפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים.

  10.3.    WeBizו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר/אפליקציה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר/אפליקציה ו/או לצד שלישי אחר.

  10.4.    הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על השמירה הנדרשים של החדר ו/או החדרים אשר הוזמנו באמצעות האתר/אפליקציה, אלא אם נכתב אחרת.

  10.5      ידוע ללקוח, כי הזמנת חדרים הנה על בסיס מקום פנוי בעת ביצוע ההזמנה, ולא ניתן לשמור או להזמין מראש חדר ספציפי. בסיום פרק הזמן שהזמין הלקוח יהיה על הלקוח לפנות את החדר באופן מידי.

  10.6      החברה תהא רשאית להעלות את ערך הקרדיטים בהתאם לשיקול דעתה.

  10.5.    WeBiz שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

  1. סמכות שיפוט

  הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר/אפליקציה יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

עוד כמה רגעים, ואנחנו משריינים לך סיור!
1
בחירת תאריך ושעה
2
פרטים אישיים
שלב הבא
שליחת פרטים
הקודם