מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אנו רוצים לעזור לך למנף את העסק, ולא רק לשכור משרד באמצעות השירותים שלנו. לפני שתעשה שימוש בשירותים שלנו, אנא קרא מדיניות זו בשלמותה, כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בנוגע למערכת היחסים שלך עמנו.

מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה בתאריך _ לחודש אפריל שנת 2022]

 1. מבוא
  • מדיניות זו הינה מדיניות הגנת הפרטיות של חברת ווי ביז סמארט אופיס בע"מ ח.פ. 516585536 (להלן: "החברה"), המספקת מידע אודות המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה והנאסף על ידה באמצעות האתר ו/או האפליקציה (כהגדרתם להלן), טלפונית או בכל דרך אחרת (להלן בהתאמה: "המדיניות" ו/או "מדיניות זו").
  • מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר שכתובתו webiztlv.co.il (להלן: "האתר") ו/או באפליקציית החברה (להלן: "האפליקציה"), בכל אמצעי תקשורת ו/או עיבוד נתונים.
  • מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר והאפליקציה ( לתנאי השימוש) (להלן: "תנאי השימוש"), ולכן יש לקרוא אותם יחד.
  • ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר ו/או באפליקציה באופן מיידי.
  • בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ו/או באפליקציה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ו/או באפליקציה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
  • האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהיפך.
 2. איסוף מידע אישי ומטרות השימוש בו
  • במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר זהות/תאגיד, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואמצעי תשלום תקף. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר ו/או באפליקציה כ"חובה", לא תוכל לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה.
  • הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל ו-החברה תבקש רק את המידע הנחוץ לרכישת המוצר באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
  • הנך נותן הסכמתך לכך ש-החברה תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע אודותיך, ולעשות שימוש במידע, כדי לאפשר לך להשתמש באתר ו/או באפליקציה, למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, לרבות בדוא"ל, הודעות קופצות (pop-ups) או הודעות בדחיפה (push notifications), הודעות SMS, מסרונים ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן: "דיוור"), עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.

ככל באין ברצונך לקבל דיוור פרסומי, ביכולתך להסיר את שמך מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור המופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שנשלחה אלייך, או בפנייה ישירות אלינו לפרטי הקשר שבמדינות פרטיות זו ונסירך מרשימת התפוצה בתוך 3 ימי עסקים מקבלת פנייתך.

 • בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מנהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה ו/או המארחים (כהגדרתם בתנאי השימוש); על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או המארחים ו/או של המשתמשים באתר ו/או באפליקציה; במקרים בהם השימוש באתר ו/או באפליקציה נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ו/או באפליקציה ושיפורם.
 • הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, שיהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש למטרת מתן שירותים ל-החברה (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אנליזה (אנליטיקה), מפרסמים באתר, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים), וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. מובהר כי החברה לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש ו/או הפסקת שימוש של צד ג' במידע כאמור.
 • ככל ש-החברה תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, תהיה החברה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור בקשר עם הפעילות העסקית נשוא האתר.
 • החברה אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק למשתמשי האתר ו/או האפליקציה את היכולת לספק לך את המוצרים ו/או השירותים, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). ככלל, לא חלה על משתמשי האתר חובה חוקית כלשהי למסור המידע, אולם אי מסירת המידע תאיין את יכולתה של החברה לספק את המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה.
 • כמו כן, במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודות המשתמש, כדלקמן: 
  • פרטים אישיים– מסירת המידע על ידי המשתמש באתר מתבצעת באמצעות מערכות החברה לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר ו/או באפליקציה, לכן תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, מספר זהות/תאגיד, כתובתך, כתובת הדוא"ל, הטלפון שלך וכיוצ"ב. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הפעולה המבוקשת.
  • עסקאות/הזמנות– בכל עת בה תבצע הזמנת או רכישת שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי ו/או כל דרכי תשלום אחרים שיהיו מקובלים בחברה מעת לעת (להלן: "אמצעי התשלום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר לחברה לעשות שימוש באמצעי התשלום ותעודת הזהות שהזנת לצורך אימות זהותך בקשר לתשלום.

ככל שיידרש, לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, תהא החברה רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך לצורך זיהוי וביצוע פעולות לבקשת המשתמש לפעולות עתידיות וזאת מבלי לשמור את יתר פרטי הכרטיס.

יודגש, כי  פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במערכות של החברה.

 • נתונים אודות שימוש ופעילות באתר/באפליקציה – החברה מתעדת את פעילות המשתמש באתר ו/או באפליקציה, לרבות מוצרים שנרכשו, הזמנות שבוצעו ו/או בוטלו, עמודים בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, מועדי כניסה ויציאה ממשרדים/מתחמי משרדים, נתוני מיקום (GPS), תקשורת נתונים עם התקני החברה, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד. מובהר כי מתן גישה מצד המשתמש למיקום תאפשר לחברה ליתן שירותים באופן אוטומטי לסיים את ההזמנה.
 • נתונים אודות שימושים והעדפות במשרדים – החברה מספקת במשרדים וחדרי הישיבות התקנים ומשאבים מקוונים שנועדו באופן ספציפי להתאים לשימוש בהתקני מחשוב ניידים אשר עשויים לדרוש ממך להתחבר באמצעות חשבון הלקוח וכן מאפשרת לך להוריד את אפליקציה, רכיב גרפי (ווידג'ט – Widget) או כלים אחרים בהם ניתן להשתמש בהתקני מחשוב ניידים או אחרים. כלים אלה משדרים מידע אישי אל החברה כדי לאפשר לך לגשת לחשבונות המשתמש שלך, לשלוח דוחות ומידע ל-החברה וכיו"ב, וכן כדי לאפשר ל-החברה לנטר ולפקח אחר השימוש שנעשה בכלים אלה ו/או במשרדים. כן מותקנים במשרדים כלי ניטור ופיקוח, לרבות חיישני אנליטיקת מרחב, חיישני ישיבה בעמדה, חיישני סביבה, מרכזיות רשת האינטרנט האלחוטי וחיישנים אופטיים המופעלים באמצעות מצלמות, באמצעותם החברה מנטרת ומפקחת על פעילות המשתמשים באתרי המשרדים ואת העדפות המשתמש במשרדים מטבחים, חדרי ישיבות ו/או נכסים עסקיים אחרים, ובין היתר מתעדת זמני שימוש/שהות במשרד, שעות כניסה/יציאה, טמפרטורה, הגדרות מזגן/מאוורר, הגדרות גובה ומיקום ריהוט/שולחנות/כסאות, משקאות, חטיפים, העדפות ו/או בקשות אחרות שקשורות למוצרים ו/או לשירותים.
 • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך– בעת שימושך באתר ו/או באפליקציה, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה, כתובות IP/MAC שלך, מזהה מכשיר שלך, מידע גיאוגרפי (GPS), סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.  
 • מסמכים – איסוף מידע יכול להתבצע גם באמצעות קבלת מסמכים מהמשתמש.
 • ע"י גורמים מורשים – איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול המשתמש או באמצעות מי מטעמו, עורך דין, אפוטרופוס וכל מיופה כוח כדין.
 • יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם ל-החברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברה לא תוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש על ידך.
 • המידע שאתה מוסר משמש את החברה כדי להעניק לך את המוצרים והשירותים נשוא האתר. לכן, מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברה בעת שימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או בעת הזמנת, רכישה ו/או קבלת המוצרים ו/או השירותים, לרבות היכולת ליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.
 1. סודיות, אבטחת מידע והצפנה
  • החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי שברשותה, ולוודא כי כל העוסק מטעמה, יתחייבו בכתב לשמירה על סודיות המידע והעדר שימוש בו, אלא במסגרת מילוי תפקידם ולמטרה שלשמה נמסר המידע.
  • מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול TLS (Transport Layer Security) ו/או SSL (Secure Sockets Layer) הנהוגים בתחום הסחר המקוון, אשר מאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.
  • החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, החברה מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין וכן סטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, ביניהן: הגבלת גישה ישירה של צדדים שלישיים אל מאגר המידע, ניהול הרשאות גישה למערכות המידע של החברה והגבלתן, ניהול סיסמאות, הפעלת אמצעים לזיהוי ואימות זיהוי משתמשי האתר, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי המועבר על רשתות תקשורת, תיעוד גישות למאגר המידע ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה, גיבוי תקופתי של המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע האישי וכן ביצוע ביקורות תקופתיות לעמידה במדיניות זו. כמו כן, החברה נוקטת באמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט, עצם היותה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בישראל והעולם. בהתאם לכך, ממליצה החברה למשתמשי האתר לגלוש באינטרנט באמצעות דפדפן בטוח, לוודא כי אמצעי התקשורת הקיימים בחברה עדכניים, ולעדכנם לפי הצורך, וכן לוודא שמירה על סיסמאות גישה לאיזור האישי ואי מסירתן לאחר, ככל שישנם באתר.
  • עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי ("Phishing"), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
  • שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בווירוסים ("Viruses") ו/או בתולעים ("Worms") ו/או בטרויאנים ("Trojans") ו/או בתוכנות רוגלה ("Spyware") ו/או בתוכנות נוזקה ("Malware") ו/או בתוכנות כופר ("Ransomware") ו/או בתוכנות זדוניות אחרות העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שתוכנות זדוניות כאמור לא יחדרו למכשיר ממנו מתבצעת פעילותך באתר ו/או באפליקציה מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
  • הזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות – הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
  • ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה, ככל שנדרש לשימוש באתר. לכן, במידה והינך מחזיק בסיסמה לשימוש אישי באתר, דע לך כי הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברה או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו באופן מיידי.
  • הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים. 
 2. מידע מצטבר ובלתי אישי

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים ו/או למארחים שלה אודות מספר המשתמשים באתר/באפליקציה/במשרדים והמאפיינים או השירותים או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 1. דבר פרסומת
  • בעת שימוש במערכות האתר ו/או רכישת השירותים ו/ו המוצרים באתר, ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברה או מי מטעמה ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. 
  • בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברה כמפורט במדיניות זו שלהלן.
 2. Cookies
  • כאמור בתנאי המשתמש, החברה משתמשת ב"עוגיות" (להלן: "Cookies") המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור.
  • דע לך כי קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשר לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
  • ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות או לחילופין תגרע מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר. אם ברצונך למצוא מידע נוסף בעניין זה מומלץ לפנות לאתר התמיכה של סוג הדפדפן בו הנך משתמש.
 3. קישורים לאתרים אחרים
  • האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה (להלן: "האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה.
  • אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 
 4. ויתור
  • החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך כמשתמש האתר או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה.
  • לחברה אין את היכולת להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, לא תישא החברה באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתן הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החבר ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתר.
 5. זכויותיך בקשר עם המידע
  • זכות עיון ותיקון המידע – כל אדם רשאי לעיין במידע אישי אודותיו (כהגדרת המונח בסעיף 7 לחוק) המוחזק בידי החברה. בכדי לעיין במידע, על המשתמש לפנות לחברה או באמצעות פנייה מקוונת באתר. ככל שיתברר כי המידע אינו נכון, שלם או מדויק, המשתמש יהיה רשאי לבקש תיקונו או מחיקתו, והחברה תפעל בהתאם לבקשת המשתמש, ובלבד שלא קיימת עילה שבדין לדחייתה. האמור אינו חל על מידע שהינו חסוי על פי דין, אלא אם החיסיון הנו לטובת המבקש.
  • הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. 
  • הזכות לבטל הסכמה – הנך זכאי לבטל את הסכמתך לקבלת כל דיוור מידינו ולהסירך מרשימת התפוצה בפנייה ישירות אלינו לפרטי הקשר שבמדינות פרטיות זו ונסירך מרשימת התפוצה בתוך 3 ימי עסקים מקבלת פנייתך. כן הנך זכאי לבטל את הסכמתך לקבלת התראות, עדכנונים, הודעות מתפרצות וכיו"ב מהאפליקציה על-ידי שינוי הגדרות האפליקציה במכשירך.
  • בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן לבקשות ובירורים לתיקון מידע, הסרת מידע וזכוייתייך, ניתן ליצור עמנו קשר בהתאם למפורט במדיניות זו להלן.
  • הנך מסכים לכך כי החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. כללי
  • על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.
  • השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
  • במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
  • החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: "שינוי") של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
  • דרכי ההתקשרות עם החברה:

בעלי תפקידים רלוונטיים:

פרטי התקשרות טל': ⁦+972 733856888⁩ דוא"ל: _offie@webiztlv.co.il_.

שם: הילה פלא לוי, הממונה על הגנת הפרטיות.

פרטי התקשרות ⁦+972502965675⁩.

הגיע הזמן להתחייב להצלחה שלך ולא למשרד!

מלא.י את הטופס ונציג שלנו יצור איתך קשר ממש בקרוב.